Achokr likoli Man rasama ibtisama fi wajhi haolai al aytam wada3m à ljam3iya i3tiraf bikhadamatiha h